Könnyű kezelés

  • Nagyítás 100%
  • Betűméret 100%
  • Sorköz 100%
  • Szóköz 100%

nnk emblema logo

nnk cim telefon

A 2021. 06. 28-án kihirdetett egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, illetve egyes törvényeknek a jogrendszer koherenciájának erősítése érdekében történő módosításáról szóló 2021. évi CI. törvény 26. alcíme jelentősen módosította a kémiai biztonságról szóló 2000. évi XXV. törvényt (a továbbiakban: Kbtv.). A Kbtv.-t érintő módosítások 2021. 06. 29-én léptek hatályba.

A legfontosabb változások bemutatása:

Definíciók, hatály

A módosítás keretében felülvizsgálatra kerültek a Kbtv. által meghatározott és alkalmazott definíciók a vonatkozó uniós rendeletekkel (a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: REACH rendelet) és a veszélyes anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és csomagolásáról szóló 1272/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelettel (a továbbiakban: CLP rendelet)) történő összhang növelése érdekében. Egyúttal közvetlen definíció szinten került meghatározásra, hogy a CLP rendelet alapján veszélyesként osztályozott anyag és keverék minősül veszélyes anyagnak és veszélyes keveréknek a Kbtv. szempontjából.

Továbbá definíció keretén belül rögzítésre került, hogy a Kbtv. előírásainak alkalmazása szempontjából, így a Magyarországon történő forgalomba hozatal vonatkozásában, a biztonsági adatlapnak magyar nyelvűnek kell lennie a REACH rendelet 34. cikk (5) bekezdésével összhangban.

A CLP rendelet 45. cikke alapján a méregközpontba történő bejelentéseket a CLP rendelet hatálya alá tartozó termékek esetén kell megtenni, ezért a Kbtv. méregközpontba történő bejelentésre vonatkozó rendelkezéseit – az egyértelműség kedvéért – azon termékekre (pl.: növényvédő szerek) is ki kellett terjeszteni, amelyek korábban egyáltalán nem tartoztak a Kbtv. hatálya alá.

Veszélyes anyag és veszélyes keverék magyarországi bejelentése

A legalább évi 1 tonna mennyiségben gyártott vagy importált anyagokról a REACH rendelet szerinti regisztráció keretében rendelkezésre állnak információk, továbbá az Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálatnál egyéb források is rendelkezésre állnak az akut mérgezéskor vagy annak várható kialakulása esetén, a mérgezést okozó anyag veszélyességére, a várható tünetekre és teendőkre vonatkozó információkról. Ezért, a méregközponti bejelentésre történő fokozatos átállásnak megfelelően, továbbá a vállalatok adminisztratív terheinek csökkentése érdekében, megszűnt a veszélyes anyagok magyarországi bejelentésének kötelezettsége.

A veszélyes keverékek magyarországi bejelentése a méregközpontba történő bejelentés lépcsőzetes bevezetésére tekintettel 2024. december 31-ig fennmarad. Ugyanakkor a Kbtv. 8/A § (3) bekezdése értelmében az alkalmazási időpontot megelőzően is benyújtható a méregközpontba történő bejelentés, melynek megtételével a Kbtv. szerinti veszélyes keverék bejelentés is teljesítettnek tekintendő.

Az átmeneti időszak alkalmazása tekintetében kiemelendő, hogy méregközpontba történő bejelentést az egészségre gyakorolt vagy fizikai hatásai alapján veszélyesként osztályozott keverékre minden forgalomba hozó importőrnek és továbbfelhasználónak meg kell tennie. Így a derogációval csak az a konkrét vállalat tud élni, aki ténylegesen megtette a veszélyes keverék bejelentést, amely legkésőbb 2025. január 1-ig, vagy – a 2025. előtti időszakban – mindaddig érvényes, amíg nem áll be változás a termék olyan tulajdonságában (pl. összetétel, toxikológia vagy termékazonosító), amely a bejelentés naprakésszé tételét írná elő a CLP rendelet szerint.

Kockázatbecslés

A más jogszabályok által a kockázatbecslésre és a kockázatkezelésre vonatkozó előírásokkal történő átfedésekre tekintettel – így a REACH rendelet szerinti előírások (kémiai biztonsági értékelés készítése, a biztonsági adatlapban (különösen az expozíciós forgatókönyvben) átadott információk alkalmazása, a továbbfelhasználókra vonatkozó kötelezettségek), továbbá a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 54. §-ban foglalt kockázatelemzési rendelkezések – hatályon kívül helyezték a Kbtv. kockázatbecslés készítésére vonatkozó rendelkezését.

Veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel végzett tevékenység

A veszélyes anyagok és a veszélyes keverékek tárolására vonatkozó előírás pontosításra került, amely alapján az eredeti csomagolóeszközből tárolás céljából kizárólag megfelelően biztonságos és az azonosítást – most már egyértelműen ideértve a veszélyazonosítást is – szolgáló feliratozással ellátott csomagolóeszközbe lehet áttenni a veszélyes anyagot vagy veszélyes keveréket.

Pontosításra került továbbá, hogy a saját felhasználásra előállított anyagokhoz és keverékekhez nem, csak a forgalomba hozott anyaggal és keverékkel végzett tevékenységhez szükséges biztonsági adatlap összhangban a REACH rendelet 31. cikkének előírásaival. Emellett, a REACH rendelet 31. cikk (4) bekezdése alapján, a lakossági felhasználásra szánt veszélyes anyagokhoz és veszélyes keverékekhez nem szükséges a biztonsági adatlap átadása, ha a biztonságos, az emberi egészség és a környezet védelmét lehetővé tevő információk rendelkezésre állnak. Ennek megfelelően az ilyen termékekkel a foglalkozásszerű tevékenység is megkezdhető a biztonsági adatlap nélkül. A továbbfelhasználó vagy a forgalmazó kérése esetén azonban biztosítani kell a biztonsági adatlapot.

A veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel végzett tevékenység bejelentésével kapcsolatban fontos változás, hogy a nyilvántartás aktualizálása érdekében a bejelentést akkor is meg kell tenni, ha a tevékenységet a vállalat a Kbtv. hatályba lépésekor érvényes  tevékenységi engedély vagy országos forgalmazási engedély alapján végzi, de az engedélyben szereplő eredeti adatok megváltoztak.

A Kbtv. egyértelműen előírja, hogy a veszélyes anyaggal vagy veszélyes keverékkel végzett tevékenység bejelentését meg kell ismételni a bejelentett adatok változása, vagy a tevékenység megszűnése esetén.

SSL ClassC

bm

Minden jog fenntartva © 2023, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Adatkezelési tájékoztató

Akadálymentességi nyilatkozat

Mentés
Sütik testreszabása
A többi weblaphoz hasonlóan mi is sütiket használunk a weblap teljesítményének fokozására, amennyiben ezeket visszautasítja az oldal működése bizonytalanná válhat!
Mindent elfogad
Mindent visszautasít
Analytics
Az adatok elemzésére használt eszközök egy webhely hatékonyságának mérésére és működésének megértésére.
Google Analytics
Elfogad
Visszautasít