logo oki kicsi ORSZÁGOS KÖZEGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET

Központi elérhetőségek

+36 1 476 1100

oki.titkarsag@oki.antsz.hu

Igazgatóságok

Közegészségügyi Igazgatóság

A Közegészségügyi Igazgatóság az OKI, mint országos hatáskörrel rendelkező közegészségügyi biztonsági feladatokat ellátó szerv, e feladatokat ellátó szervezeti egysége. A Közegészségügyi Igazgatóság feladata a kémiai biztonsági, sugár-egészségügyi és települési és környezeti egészségügyi, illetve munkaegészségügyi vizsgálatok végrehajtása, kapcsolódó adatbázisok üzemeltetése és karbantartása, illetve a lakossági és népegészségügyi tájékoztató tevékenység ellátása. Az Igazgatóság feladatai a felsorolt területeken magukba foglalják a szakmai módszertani, szakvéleményezési, nyilvántartási, koordinálási, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, tájékoztatási, valamint hazai és nemzetközi szakértői feladatokat. A Közegészségügyi Igazgatóság főosztályai és osztályai:

 • Környezet-és Település-egészségügyi Főosztály
  • Vízhigiénés Osztály
  • Talajhigiénés Osztály
  • Levegőhigiénés és Aerobiológai Osztály
  • Kísérletes Biológiai Osztály
 • Sugárbiológiai és Sugáregészségügyi Főosztály
  • Sugárorvostani Osztály
  • Lakossági és Környezeti Sugár-egészségügyi Osztály
  • Országos Személyi Dozimetriai Szolgálat
  • Munkahelyi Sugárvédelmi Osztály
  • Nem-ionizáló Sugárzások Osztálya
 • Kémiai Biztonsági Főosztály
  • Kockázatértékelési Osztály
  • Kísérletes Toxikológiai Osztály
Igazgató:

Dr. Pándics Tamás

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Titkárság telefonszáma: +36 1 476 1283
E-mail cím: okk@okk.antsz.hu
Web:

http://oki.antsz.hu

Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Igazgatóság

A Klinikai és Járványügyi Mikrobiológiai Igazgatóságának munkatársai - a járványügyi virológia, bakteriológia, mikológia, parazitológia és tipizálás területén a 18/1998. NM rendelet alapján a hazai laboratóriumok között a legmagasabb szintű módszertani felkészültséggel végzi a fertőző megbetegedések diagnosztikai, klinikai és járványügyi mikrobiológiai laboratóriumi vizsgálatait a betegbiztonság és a járványügyi biztonság fenntartása érdekében. Számos hazai és nemzetközi szakmai programban, szakértői csoportban (ECDC, WHO) és pályázatban vesznek részt. Az Igazgatóságon a NAH által akkreditált laboratóriumok működnek, ebből 19 Nemzeti és 3 WHO Referencia Laboratóriumként is. Feladatuk a speciális diagnosztikai eljárások kivitelezése, szakmai módszertani fejlesztés és tanácsadás. Az Igazgatóság ellátja az immunbiológiai készítmények minőségellenőrzését, a külföldi utazásokkal kapcsolatos védőoltási és tanácsadási feladatokat. Gondoskodik a szükséges táptalajok és diagnosztikumok előállításáról, és a vizsgálatokhoz szükséges állatok beszerzéséről, tartásáról. Működteti a vizsgálati minták átvételi-, és vérvételi helyeit, valamint a szakkönyvtárat is. A Nemzeti Biztonsági Laboratóriumban, amely Közép-Európa egyetlen, népegészségügyi célból létrehozott legmagasabb biztonsági szintű (un. BSL4) laboratóriuma, a veszélyes kórokozók diagnosztikája teljes körűen megoldott. Az Igazgatóság munkatársai posztgraduális továbbképzés keretében elméleti és gyakorlati képzést tartanak.

Igazgató:

Prof. Dr. Takács Mária

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Titkárság telefonszáma: 06 1 476 1383
E-mail cím: mikrobiologiai.igazgatosag@oki.antsz.hu
Web:

www.oek.hu

Pályázati Koordinációs Igazgatóság

Pályázati Koordinációs Igazgatóság kiemelt feladatköre az egészségügyi ágazatot érintő stratégiák, pályázati ötletek és pályázati kiírások kidolgozásában való közreműködés, az OKI hatáskörébe tartozó ágazati fejlesztési célkitűzések meghatározása, valamint a pályázatfigyelés a hazai és nemzetközi színtereken. Fő tevékenysége körében feladata az intézményi projektötletek véleményezése, a projektterv elkészítése, valamint az OKI szervezeti egységeit érintő európai uniós források felhasználásával kapcsolatos projektciklus tevékenységek koordinációja, irányítása, felügyelete, monitorozása. Az Igazgatóság a projektek megvalósítását, a projektek fenntartását projektmenedzsment szervezet és az OKI szervezeteinek közreműködésével biztosítja, megfelelő tárgyi erőforrások rendelkezésre állása mellett. A Pályázati Koordinációs Igazgatóság mindezek mellett képviseli az OKI-t az ágazati hazai, uniós és nemzetközi fejlesztéspolitikai egyeztetéseken, fórumokon.

Igazgató:

Dr. Haidekker Bence

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Titkárság telefonszáma: +36 1 476 1211
E-mail cím: koordinacio@oki.antsz.hu

Közbeszerzési, Ellátási és Informatikai Igazgatóság

A Közbeszerzési, Ellátási és Informatikai Igazgatóság szorosan együttműködik a Pályázati Koordinációs Igazgatósággal, ellátja a Projektmegvalósítási, illetve a Tervezési és Monitoring Főosztály, valamint az OKI szervezeti egységei beszerzési és közbeszerzési feladatainak irányítását, együttműködik a beszerzések, közbeszerzések lebonyolításában.

Szervezeti egységei:
1. Közbeszerzési Főosztály
1.1. Közbeszerzési Osztály
1.2. Beszerzési, Ellátási és Logisztikai Osztály

A Főosztály feladata a közbeszerzési és beszerzési feladatok felügyelete, továbbá a közbeszerzések és beszerzések jelentési és engedélyeztetési feladatainak ellátása, a közbeszerezési és beszerzési területekhez tartozó adatszolgáltatások elkészítése és továbbítása.

2. Informatikai Főosztály
2.1. Infrastruktúraüzemeltetési Osztály
2.2. Alkalmazásmenedzsment Osztály

A Főosztály fő feladatai közé tartozik az OKI informatikai rendszerinek üzemeltetési és fejlesztési tevékenységének koordinálása az OKI projektek informatikai feladatainak támogatása és irányítása, valamint a kormányhivatal, a járási hivatal, és a Minisztérium népegészségügyi feladatainak ellátásához szükséges szakmai informatikai rendszerek üzemeltetése.

Igazgató:

Kovács Péter

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Titkárság telefonszáma: +36 1 476 1348, +36 1 476 1100/2002

Gazdasági és Műszaki Igazgatóság

A Gazdasági és Műszaki Igazgatóság biztosítja az OKI gazdasági és pénzügyi folyamatainak és feladatellátásának tervezését és lebonyolítását, ellátja és koordinálja a gazdálkodást, a számvitelt, és az ezek alapjául szolgáló bizonylati rendszert, valamint az ezzel kapcsolatos ügyvitelt. Az Igazgatóság - szervezeti egységei által - gondoskodik az OKI teljes pénzforgalmának bonyolításáról, valamint a teljes szállítói és vevői állomány kezeléséről a finanszírozási, adatszolgáltatási, beszámolási feladatok teljesítéséről, a készpénz-forgalom lebonyolításáról valamint az intézeti működést támogató gazdálkodási szakterületek irányításáról és szakmai felügyeletéről.

Gazdasági és Műszaki Igazgatóság szervezeti egységei:

 • Gazdasági Főosztály
  • Pénzügyi és Számviteli Osztály
  • Kontrolling Osztály
 • Műszaki Szolgáltatási Főosztály
  • Műszaki Szolgáltatási Osztály
  • Vagyon-gazdálkodási Osztály
Igazgató:

Maróti Szilvia

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Titkárság telefonszáma: +36 1 476 2175
E-mail cím: gazdasagi@oki.antsz.hu

Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság

A Jogi és Humánpolitikai Igazgatóság a főigazgató felügyelete alá tartozó szervezeti egység, feladatait a Jogi és Humánpolitikai Igazgató irányításával látja el.

A Jogi és Humánpolitikai Igazgató közvetlen irányítása alá tartozik a Jogi Osztály, valamint a Humánpolitikai és Bérszámfejtési Osztály.

Az Igazgatóság a Jogi Osztály keretein belül ellátja az OKI általános jogi feladatait, ennek keretében biztosítja az OKI általános jogi képviseletét. Részt vesz az OKI feladatkörébe tartozó jogszabályok előkészítésében, véleményezésében, módosításában. Közreműködik az OKI szerződéseinek, szerződésmintáinak előkészítésében, OKI szabályozók elkészítésében. Az OKI jogi támogatása érdekében a szervezeti egységek részére jogi véleményt, állásfoglalást ad.

Az Igazgatóság a Humánpolitikai és Bérszámfejtési Osztály keretein belül ellátja a közalkalmazottak jogviszonyával kapcsolatos előkészítő, koordinációs és szervezési feladatokat, előkészíti és végrehajtja az OKI munkajogi feladatait a vonatkozó jogszabályokban meghatározottak szerint. Ellátja és koordinálja az OKI humánpolitikai tevékenységét, a közalkalmazotti jogviszony keletkezéséből, létezéséből, megszűnéséből adódó személyügyi feladatokat. Ellátja és koordinálja az OKI bérszámfejtési tevékenységét, együttműködik a MÁK bérszámfejtőivel. Gondoskodik az OKI dolgozók személyes adatait tartalmazó nyilvántartások vezetéséről, karbantartásáról, a személyi anyagok kezeléséről, a személyzeti és belső nyilvántartások vezetéséről.

Igazgató:

Dr. Tollár Judit

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.
Titkárság telefonszáma: +36 1 476 1291
E-mail cím: jog@oki.antsz.hu , humanpolitika@oki.antsz.hu

Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatóság

Az Országos Közegészségügyi Intézet Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Igazgatósága a munkaegészségügy területén szakmai-módszertani, szakmai irányítási, tudományos kutatási, képzési, továbbképzési, megelőző alapintézményi feladatokat lát el.

Állami feladatként ellátandó alaptevékenységének körében részt vesz:

 • a munkahigiénés, a foglalkozás-egészségügyi tevékenységgel összefüggő kormányzati döntések, stratégiák megalapozásában, ezzel kapcsolatos felmérésekben;
 • a környezeti (munkakörnyezeti) és biológiai monitorozás módszertanának kialakításában és fejlesztésében;
 • munkavállalók egészségének javításával, betegségek megelőzésével összefüggő tudományos kutató, elemző, oktató, képző, továbbképző, tájékoztató, szervező feladatokban;
 • az Európai Uniós tagállami működéssel kapcsolatos, közösségi jogharmonizációs, továbbá az Európai Unió döntéshozatali folyamataiban a munkahigiéné, valamint a
 • a munkaegészségügyi vonatkozású hazai és Európai Uniós programok végrehajtásával kapcsolatos feladatok megoldásában;
 • a munkaegészségüggyel foglalkozó hazai és nemzetközi szervezetek tevékenységében.
 • a munkaegészségügy területén alkalmazott vizsgálatok módszerfejlesztési feladataiban és a mérési tevékenység minőségi kontrolljában.
Alaptevékenységén belül, végzi
 • foglalkozás-egészségügyi alap- és szakellátóhelyi feladatait;
 • az előjegyzés alapján behívott foglalkozási betegek szakvizsgálatát, felülvizsgálatát és gyógykezelését,
 • a polgári repülő-egészségügy alkalmassági vizsgálatokat;
 • a tanulók számára a szakmai alkalmassági vizsgálatokat;
 • foglalkozási járóbeteg szakrendeléseket működtet;
 • feladatkörét érintően adatgyűjtési, adattárolási, adatfeldolgozási és elemzési tevékenységet végez (pl. a foglalkozási rákkeltők és foglalkozási rákkeltőkkel exponáltak nyilvántartási rendszerét, valamint a foglalkozási betegségek, fokozott expozíciós esetek adatbázisát gondozza)
 • az alaptevékenységéhez kapcsolódó feladatok végrehajtása során segítséget nyújt az területi munkavédelmi felügyelőségei munkaegészségügyi szakmai tevékenységének végzéséhez szakmai, módszertani útmutatók elkészítésével; az intézet alaptevékenységéhez kapcsolódóan egyes meghatározott tevékenységekre akkreditált laboratóriumokat működtet és tart fenn.
Igazgató:

Dr. Nagy Imre

Cím: 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.
Titkárság telefonszáma: +36 1 459 3050
E-mail cím: omfi.titkarsag@oki.antsz.hu

Népegészségügyi Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság

A Népegészségügyi Szolgáltatásfejlesztési Igazgatóság ellátja az egészségfejlesztés (egészségvédelem, egészségnevelés és egészségmegőrzés) - ennek részeként a szervezett lakossági szűrések - központi és területi szintű tervezési, monitoring, koordinációs és szervezési feladatait és részt vesz az alapellátás népegészségügyi fókuszú fejlesztésében.

A Nemzeti Népegészségügyi Stratégiához kapcsolódó egészségügyi ágazati szakmapolitikai program 2017. és 2018. évre vonatkozó intézkedések I. üteméről szóló 1234/2017 (IV. 28.) Korm. határozat értelmében részt vesz a „Helybe visszük a szűrővizsgálatokat” és „Vastagbélszűrés országos kiterjesztése” programok megvalósításában.

A már lezárult fejlesztési projektek fenntartási koordinátoraként részt vesz a népegészségügyi egészségfejlesztési hálózathoz tartozó szervezetek egészségfejlesztési tevékenységének támogatásában és koordinálásában, ennek során a megvalósított egészségfejlesztési programokról adatokat gyűjt, összegző jelentéseket készít. Működteti az Egészségkommunikációs Központot, a Népegészségügyi Hálózati Központot, az Egészségfejlesztési Minőségfejlesztési Iroda és az Iskola-Egészség Központot. Felel a Népegészségügyi Fókuszú Alapellátási Modellprogram fenntartási feladataiért, működteti az annak keretében felállított 4 praxisközösséget, biztosítja a többletszolgáltatások intézményi és pénzügyi hátterét.

Az igazgatóság szervezeti egységei:

 • Népegészségügyi Szakmai Koordinációs Főosztály
  • Hálózati Koordinációs és Projektfenntartási Osztály
  • Szűrési Koordinációs Osztály
 • Népegészségügyi Technikai Koordinációs Főosztály
  • Területi Koordinációs Osztály
  • Központi Koordinációs Osztály

 

Igazgató:

Dr. Szakolczai-Sándor Kristóf

Cím: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6. B. épület
Titkárság telefonszáma: +36 1 476 1219
E-mail cím: szolgaltatasfejlesztes@oki.antsz.hu

Elérhetőségek

Központi telefonszám: +36 1 476 1100

Titkárság e-mail címe: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Az intézet levelezési címe: 1437 Budapest, Pf. 777

Az intézet címe: 1097 Budapest, Albert Flórián út 2-6.

SSL ClassC

logo oki kicsi    Minden jog fenntartva © 2018, Országos Közegészségügyi Intézet