English main page
 Az intézetről  Kutatás   Tudástár  Vendég 
English
Visszajelzés

Misinszki Lászlóné

Tehetséggondozó program

Mítoszok

Gazdagító program a görög és római mítoszok olvasásával, elemzésével - 3-4-5. osztályosok részére

Lektorálta: Pecsenye Éva
Sorozatszerkesztő: Hamrák Anna - OKI

Mítoszok

 • Gazdagító program a görög és római mítoszok olvasásával, elemzésével
 • 16-20 óra, heti 1 óra tanórán kívül, de be lehet építeni a tanórába is önálló munka keretében.
 • Az általános iskola 3-4. osztályában tanuló, gyors tempójú, kiemelkedő olvasási képességekkel és készségekkel rendelkező gyermekek részére. Egy-egy tanulónak, esetleg egy- négy fős tanulócs oportnak.
 • A program célja a tehetséges tanulók olvasási kedvének megtartása, az élményközpontú olvasás. A művészi értékekkel való ismerkedés a tananyagon felül. A mítoszok tartalmai megközelítésével a valóság és képzelet keveredésének megismerése. Hiszen a mitológiák az emberi kultúra részei, így műalkotások sokasága merít belőle.
 • A gyerekek alapos ismereteket szereznek a valóság és mítoszok közti különbségekről.
 • A valóság és aképzelet közötti különbségek összehasonlítása és felismerése. A műfaji sajátoss ágokon túl, a görög és római istenek megismerése.
 • Fejlődik az emlékezőképességük, nyelvi készségük. Egyéni megismerő képességük növekedik.
 • Kulturális tájékozottságot ad számukra. Alakul tér és időszemléletük.
 • Megismernek számukra eddig ismeretlen fogalmakat, fogalomköröket.
 • Kezdeményezőkészségük lehetővé teszik újabb ismeretanyagok meghódítását, érdeklődésük k itágul, amely motiválhatja őket más tanulmányokra is.

Tartalom:

Válogatás görög és római mítoszok közül

Fogalmak megismerése: monda, mítosz, mitológia, görög istenek neve, római istenek neve, istenek és isteni eredetű hősök szétválasztása, műfaji sajátosságok keresése. Önálló ismere tszerző feldolgozás, egyéni írásbeli munkák készítése. Műelemzés.

Görög mondák Kréta szigetéről:

 • A labirintus
 • Ariadné fonala
 • Daidalosz és Ikarosz, az első repülő e mberek
 • Trója pusztulása
 • Akhilleusz és Hektor párviadala
 • Odüsszeusz a küklopszok szigetén
 • Hermész, a furfangos isten
 • A leláncolt Prométheusz
 • Héraklész, a diadalmaskodó hős 12 feladata

Római regék és mondák:

 • Romolus és Remus
 • Romulus és Remus várost alapít
 • Tarquinius Princus
 • A szabin nők elrablása

Olvasás, elemzés, eljátszás, mimetizálás, memorizálás. Kreativitást fejlesztő feladatok végzése. Asszociációk keresése. Feladatlapok megoldása, rajzok, szövegek fogalmazása. Illusztrációk k észítése, akár sorozatban is. Önálló feladatmegoldások. Kifejezések magyarázata a szemelvény mondataival, összefoglalások készítése az olvasottakról. Önálló anyag összeállítása, tervezések.

A pedagógus irányításával részben önálló munka, részben közvetlen közös munka a gyerekekkel, de csoportos munka is végezhető.

Az írásban végzett feladatlapokat a pedagógus ellenőrzi, értékeli. Az összef oglalások, történetek írásának felolvasása az osztálykereten belül. Önálló anyag bemutatása, a tervezések kiállítása, bábjáték készítése és eljátszása.

A programhoz szükségesek: Könyvekből kivett szemelvények, szövegek. A görög istenek leegyszerűsített cs aládfája, szókártyák, feladatlapok, képek, ábrák, kartonpapír, színes ceruzák, zsírkréta.

Szervezési feladatok

Mielőtt az anyag feldolgozásához kezd enénk, érdemes elvégezni néhány szervezési feladatot. Legyen az osztályteremben Értelmező kéziszótár és Idegen szavak kifejezésének szótára! Az egyes fejezetben előkerülő ismeretlen szavak megfogalmazása k erüljön be a füzetbe!

A tanuló vagy tanulók, használjanak egy külön erre a célra nyitott füzetet, melybe megoldásaikat, írásaikat, rajzaikat készítik. Az egyes fejezet és feladatszámot a megoldás bekerülése előtt célszerű bevezetni a füzetbe.

I. fejezet

Görög mítoszok

Ismerkedésünket kezdjük a görögistenekkel! Pillantsunk be az Olümposzon élők bonyolult és érdekes világába. Hogyan éltek a halhatatlanok, és milyen tulajdons ágaik voltak?

Olvasd el a következő rövid ismertetést!

Görög istenek, görög templomok

Az ókori görögök vallása szerint az istenek emberi alakúak voltak, s az emberekhez hasonlóan éltek. Lakóhelyük az Olümposz volt. Itt lakomáztak, ambróziát ettek, nektárt ittak, és ugyanúgy családot alapítottak, mint az emberek. Figyelemmel követték az emberek életét, segítették vagy hátráltatták őket. Gyakran láthatóvá váltak az emberek előtt. A görögök szerint az istenek halhata tlanok és örökké fiatalok voltak.

A görögök a templomot isten szobra házának, védőfalának szánták. A szobrot a templom köz epén egy cellában helyezték el. A cellát minden oldalon oszlopok vették körül. A görög templomok legtöbbször magaslatra épültek.

Keresd ki a Magyar értelmező kéziszótárban a következő szavakat! Írd le a füzetedbe a címszót, majd röviden, tömörítve írd le a szó jelentését!

mitológia, mítosz, ambrózia, nektár, halhatatlan

1. Az Olümposz hegye, ahol a régi görögök hite szerint az istenek tanyáztak, a mai

Görögország északi részén található. Keresd meg a térképen,
(Történelmi atlasz 4. old.)  és írd le, milyen magas!

2 . Olvasd el az 1/A melléklet szövegét! A szöveg amit el fogsz olvasni a görög istenek . születéséről szól. Olvasás után húzd alá a megismert neveket!

Keresd ki a Magyar értelmező kéziszótárban a következő szavakat! Írd le a füzetedbe a címszót, majd röviden, tömörítve írd le a szó jelentését!

titán, küklopsz, múzsa, átok

3. Írd a meghatározásokat a nevek mellé!

Khaosz:. . . . . . . . , Gaia:. . . . . . . . . , Uránosz:. . . . . . ..,

4. Fejezd be a következő nyitott mondatokat!

A világban minden élet ősforrása, a . . . . . . . . Gaia világra hozta a . . . . .,  . . . . . . . .,  . . . . . . . .

5. A következő kérdésekre adj írásbeli választ!

5. 1. Sorold fel a titánok neveit!

5. 2. Milyen tette miatt hívta ki Uránosz, Gaia és gyermekei haragját? Válaszodat 2-3 mondatban is megfogalmazhatod.

5. 3. Ki és hogyan bosszulta meg Uránosz gonoszságát? Mi lett a következménye?

5. 4. Írd le csoportosítva Kronosz és Rheia gyermekeit!

6. Karikázd be az igaz állítások betűjelét!

A) Uránosz nem átkozta meg Kronoszt. B) Kronosz nem félt az átoktól. C) Az átok kimondja, hogy Kronoszt is saját gyermeke fogja legyőzni. D) Rheia elhatározta, hogy megmenti legkisebb fia él etét.

7. Egészítsd ki az olvasottak alapján a mondatokat!

Rheia úgy mentette meg Zeusz életét, hogy . . . . . . . . . . . . . . újszülött gyermeke helyett. Azt adta át Kronosznak. P. . . . . . . . Zeuszt elrejtette. . . . . . . . . . . Reá várt a legnagyobb hatalom, ő . . . . . . . .. , miután . . . . . . .. az átkot.

8. Sorold fel, milyen sorrendben léptek ki apjuk gyomrából a lenyelt gyermekek!

Elkezdtük az ismerkedést a görög istenekkel. Az 1/A melléklet második részét olvasd el többször! Hogy jól tájékozódj a görög istenek világában, végezd el az olvasottakhoz kapcsolódó feladatokat!

9. Írd le ki melyik terület ura lett, milyen fegyverek segítették használóikat, melyek egyben a jelvényeik islettek! Rajzot is készíts a jelvényekről és színezd ki az okat!
Zeusz: . . . . . . ., Poszeidon: . . . . . . ., Hádész:. . . . . . . .,

10. Egészíts ki a szöveget az olvasottak alapján! Zeusz felesége . . . . volt, gyermekük pedig . . . ., aki a . . . . . . . Istene volt. Zeusz és Déméter leánya volt . . . . . . ., aki . . . . . . felesége és az . . . . . . .

11. Kik voltak a Múzsák? Hányan voltak? Mit tudtál meg róluk? Írd le 1-2 mondatban! Irodalmi lexikonban is olvass utána!
a) A görög mitológia 9 múzsát ismert. Párosítd a múzsák nevét a művészet és tudomány azon ágával, amelyet pártfogolt!

Erato

Euterpé

Kalliopé

Kleio

Melpomené

Polükümnia

Terpszikhoré

Thaleia

Urania

csillagászat

epikus költészet

himnuszköltészet

komédia

zene

szerelmi költészet

tánc

történetírás

tragédia

 

12. Milyen erényekkel rendelkezett Pallasz Athéné? Írd le a füzetedbe!

13. Meséld el érdekességként a többieknek Pallasz Athéné és Hephaisztosz születésének körülményeit!

14. Létó ikergyermekei megszületéséig sokat szenvedett. Miért? Húzd alá az igaz állításokat!

Nem volt egy talpalatnyi hely, hogy pihenjen.
Nem volt elég étel a számára.
Héra nagyon haragudott rá.
Még szomját oltó forrás sem akadt.

15. Hol született meg Apollón és Artemisz? Rajzold le! Írd alá a nevét!

16. Írd le, mivel foglalkozott a két isten!
Artemisz:. . . . . . . . ,  Apollón:. . . . . . . ..,

17. a) Írd le, hogy hol történt a jóslás!

b) Hogyan nevezzük ezt a helyet és miért?

c) Fogalmazd meg, milyen történet fűző dik a legtekintélyesebb jóshelyhez!

18 . Képzeld magad a görögök korába! Miről szeretnél magadnak jósoltatni? Írj egy párbeszédet, mely a szentély papnője és közötted zajlik le!

19. Nevezz meg néhány megismert görög istent, milyen emberi tulajdonságokkal (jó és rossz) rendelkeznek!

20. Állapítsd meg mi lehet a csoportosítás alapja!

Görög istenek:

a) Zeusz, Apollón, Hermész, Poszeidon

b) Héra, Pallasz Athéné, Aphrodité

 

A görög istenek megismerése után tartsunk az általunk kiválasztott tehetséges gyerekkel közös csoportos foglalkozást. A foglalkozás idejét nem lehet időhöz kötni, hiszen ezt nagyon befolyásolja a gyerek, illetve a gyerekek érdeklődése. Jól hasznosítható az 1/A melléklet írása és a hozzáfűződően a görög istenek leegyszerűsített cs aládfája.

Kezdjük a foglalkozást egy hangsúlyváltó gyakorlattal, mely pontosságukat és figyelmüket is próbára teszi. A feladatban megadott szósorban, melyek a görög istenek neveiből állnak, szabályos hangsúlyváltás megoldása. A gyerekek körben ülve vagy állva helyezkednek el. Közösen kiválasztjuk négy görög isten nevét és a hangsúlyváltás szabályát.

Például: Aphrodité, Héra, Artemisz, Apolló a szabály az, hogy a hangsúly a szósor ismétlésekor eggyel tovább kerül.

A játék menete:
Mindenki sorban mond egy-egy nevet Aphrodité , Héra, Artemisz, Apolló, Aphrodité, Héra, Artemisz, Apolló Aphrodité, Héra, Artemisz, Apolló
Aphrodité, Héra, Artemisz, Apolló stb. A hangsúlyszabályt alkalmazza az aláhúzás szerint. Aki a névsort vagy a hangsúlyt eltéveszti, kiesika sorból.
Az győz, aki utoljára marad a játékban.

Egy asszociációs játékkal folytatjuk. A gyerekek maradhatnak körben ülve, vagy állva. Kérdést teszünk fel. Mi jut eszedbe róla? Megmondjuk az első szót, ami az óra anyagával kapcsolatos. Pé ldául: háromágú szigony, a következő tanuló valószínű azt fogja mondani, Poszeidon. A mellette ülő már ehhez a szóhoz keres megfelelőt. Ez a szó előhívhatja, a tenger istene. Így mehetünk tovább ameddig a gyerekeknek vannak ötleteik. Ha valaki nem tud kapcsolódni a zelőző szóhoz, passzolhat is.

Mi jut eszedbe a szavakról? Ebben a feladatban szavakat mondunk a csoportnak, s a tagok elmondják, amit az adott szóról tudnak. Az egésznek pergőn és gyorsan kell le zajlania!

A szavak a következők lehetnek: Olümposz, halhatatlanság, mítosz, ambrózia, átok, nektár, mitológia, múzsa, stb.

Kártyák rendezése az "Az istenek születése" című szövegből. Ez a feladat csoport munkában vé gzendő. A kártyákon görög istenek nevei szerepelnek, vagy valamilyen esemény a születé sükkel kapcsolatban. A kártyák összekeverve kerüljenek a gyerekek kezébe!

A feladat a következő: Tegyétek időrendi sorrendbe a kártyákat! Ha sorrendbe tettétek, készülj etek fel elmondani, hogyan születtek a görög istenek!

A kártyákon a következők legyenek: Khaosz, Gaia, Uránosz, minden élet ősforrása a Szerelem, százkezűek, küklopszok, titánok, Prometheusz, Rheia, Tartarosz, Kronosz sebet ejt Uránoszon, Aphrodité születése, Kronosz lenyelte gyermekeit, Zeusz megmentése, Kronosz és a titánok legyő zése, Hephaisztosz, Délosz szigete, Artemisz, Apollón.

Ha kirakták jól a kártyákat, mondják el a tanulók a hozzájuk kapcsolódó ismeretekek! Állításaikat mindig igazolják, hiszen lesznek olyan kártyák, melyek szorosan kapcsolódnak egymáshoz.
A továbbiakban találós kérdésekkel folytassuk az órát. Kérdés: Találd ki, hogy ki vagyok?
Ennél a feladatnál egy-egy görög istenre jellemző mondatot mond a pedagógus a gyerekeknek, és ők kitalálják melyik istenről van szó. Arra biztatjuk a gyerekeket, ők is tal áljanak ki ehhez hasonló rejtvényeket, melyeket fel is tehetnek társaiknak.

a) Én vagyok a legidősebb és a legfiatalabb isten egy személyben. (Hesztia)
b) Láthatatlanná tévő sisakom van, lent lakom a föld mélyén. (Hádész)
c) Nagyon ravasz és huncut vagyok, a bölcsőben nem volt maradásom. (He rmész)
d) Egy város védője vagyok, minden szép mesterség tudója, tudományok
pártfogója, bölcsesség istene. (Pallasz Athéné)
e) Nagyon csúf vagyok, lehajítottak az Olümposzról. (Hephaisztosz)
f) Egész nap csak az erdőt-mezőt járom. (Artemisz)

Az óra következő részében feladatlapon önállóan dolgoznak a gyerekek.

Jelöld meg azt a szót, amelyik nem illik a csoportba!
KÜKLOPSZOK ZEUSZ TITÁNOK SZÁZKEZŰEK

Fejezd be a mondatot, az elolvasott nevek után!
Hesztia, Déméter, Héra, Zeusz, Hádész, Poszeidon,

A görög istenek képének nevükkel való egyeztetése. A feladathoz tartozó kép az 1/c mellékletben található.

Különleges ételek és italok kitalálása, melyek az istenek eledele és itala lehetne. Recept leírása, ételek és italok lerajzolása, egészen új dolgok kitalálása is elfogadható.

A problémamegoldást fejleszti a következő feladat. Gondolkodni kell azon, hogy mi lenne, ha a küklopszokhoz hasonlóan mindenkinek egy szeme lenne! A gyerekek elmondják elképzeléseiket, ki, hogyan gondolja, akkor hogyan élnének az emberek? A tanító megha llgatja az elgondolásokat. A gyerekek új elemeket kereshetnek az elhangzott véleménykifejtésekben.

Írd le néhány mondatban, hogy mit gondolsz arról, miben hasonlítanak a mi napjaink rendje az istenek napjainak rendjéhez!

Ismerjünk meg néhány történetet a görög istenek életéről, melyek mesés és csodás történetek.

 

A labirintus

A történet elolvasása után válaszolj írásban a kérdésekre!

1. Írd le kiknek a nevét ismerted meg!

2 . Válaszolj a kérdésre! Miért büntette meg Poszeidon Minósz királyt?

3 . Írd le mi volt a foglalkozása Daidalosznak!

4 . Mi az a labirintus? Írd le 1-2 mondatban!

5. A mellékletben található labirintusból próbálj meg kitalálni! Készíts te is hasonlót! Biztasd társaidat, hogy az általad készített labirintusból találjanak ki!

 

Ariadné fonala

A történet elovasása után oldd meg a feladatokat!

1. Írd le, miben állapodott meg az athéni király fiával, ha útja sikerrel jár!

2. Fogalmazd meg, és írd le, hogyan segítette Thészeuszt Ariadné fonala!

3. Tedd sorrendbe számozással a következő eseményeket!

___ Thészeusz kitette a szigetre Ariadnét.

___ Az átok beteljesedése.

___ Thészeusz jelentkezése Minósz királynál.

___ Ariadné megátkozza Thészeuszt.

___ A szörny megölése.

___ Ariadné titokban egy gombolyag fonalat ad Thészeusznak.

___ Thészeusz hajóra száll társaival és Ariadnéval.

4. Húzd alá azokat a tulajdoságokat, amelyek jellemzik Thészeuszt!

önfeláldozó, becsületes, szószegő, álnok

Ha valamelyik szót nem ismered, vedd elő az Értelmező kéziszót árt és keresd meg az ismeretlen szavakat! A szó vagy szavak jelentését vezesd be a füzetedbe!

5. Melyik szigeten volt található Minótaurusz? Húzd alá a helyes választ!

Rodosz, Amorgosz, Párosz, Kréta

6. Jelöld meg a "kakukktojást" !

Minótaurusz: Minósz király fia, szörnyeteg, félig ember- félig bika, halandó

Ariadné: segítőkész, bosszúálló, kétségbeesett, békülékeny

7. Társaiddal játsszátok el a mítoszt!

 

Daidalosz és Ikarosz (Trencsényi - Waldapfel Imre: Görög regék)

1. 1. Olvasd el a történetet, majd oldd meg a feladatokat!

2. 1 . Válaszolj a kérdésre írásban!

2. 2. Mi volt a foglalkozása Daidalosznak?

3. 1. Keretezd be a mítoszban azt a részt, amely válaszol arra, hogy miért akart eljönni Krétáról!

3. 2. Mit jelenthet?

3. 3. Ha nem tudod, keresd meg az Értelmező kéziszótárban.

3. 4. Írd a füzetedbe a szavak jelentését!

számkivetés, honvágy

4. 1. Húzd alá a mítoszban azokat a mondatokat, melyek arról szólnak, hogyan készítette Daidalosz a szárnyakat! Hogyan készül fel a repülésre? Mit tudtok meg az ókori embereknek a repüléssel kapcsolatosterveiről? A választ írd a füzetedbe!

5. 1. Keresd meg és olvasd fel hangosan, hogyan tanította apa a gyermekét!

Megfogadta-e a fiú apja tanácsát?  Válaszolj a kérdésre egy mondattal! Válaszodat írd le!

5. 2. Vajon miért nem hallgatott a jó tanácsra? Gondolataidat írd le a füzetbe

5. 3. Igazold, hogy Daidalosz gondos apa! Fogalmazd meg néhány mondatban!

5. 4. Írd le azokat a kifejezéseket, mondatokat, melyek a legjobban érzékeltetik Daidalosznak a fia elvesztése miatt érzett fájdalmát?

6. 1. Keresd meg azt a részletet, amelyik a repülés örömét, gyönyörűségét mutatja be!

6. 2. Milyen költői eszközök érzékeltetik Ikarosz nagyszerű élményét, boldogs ágát?

6. 3. Mit tükröz a részlet az ókori ember vágyairól?
Válaszaidat írd le a füzetedbe!

7. Tudod mi lett a félig bika-, félig embertestű szörnyet eg, Minótaurosz sorsa? Választ kaphattok a kérdésre, ha elolvassátok Vojtech Zamarovszky: Istenek és hősök a görög -római mondavilágban című könyvében az Ariadné címszónál írottakat. (AZ Új Magyar Lex ikonban a Minótaurusz címszót keresd!)

8. Gondold végig és magyarázd meg az alábbi szöveg tanulságait!

Daidalosz figyelmeztette fiát, rábízta bölcsességét: ne repüljön közel a tengerhez,

Se közel a naphoz. Ikarosz nem hallgatott a tanácsára. Türelmetlen volt. Megbűvölte a nap, s ezért életével fizetett. Ikarosz választhatott: vagy távol tartja magától a napot, vagy röptében bukik el. S ő döntött.

Te hogyan döntöttél volna az ő helyében? Írd le a füzetedbe!

9. Játszd el társaiddal az apa és fia közötti beszélgetést!

Trója pusztulása

Olvasd el a Trója pusztulása című történetet! Az olvasás után oldd meg a fel adatokat!

1. Mi a Palladion? Írd le a pontos meghatározását!

2. Egy magyar közmondás is illik az olvasott regére. Melyik az? Írd le!

3. Húzd alá a megfelelő mondatokat, amelyek választ adnak a következő kérdésre!

Hogyan sikerült mégis bevenni Tróját?

a) Sikerült behatolni Trója falai mögé, s Diomédész és Odüsszeusz elhozták Trójából a Palladiont.

 

Epeiosz egy óriási lovat épített fából.

 

Cselhez folyamodtak, egy faló belsejé be görög harcosokat bújtattak el, akik miután bevitték a városba a falovat, előjöttek és elfoglalták Tróját.

 

 

Elhitték Szinón történetét arról, hogy a görögök fel akarták áldozni őt a kedvező szél reményében.

 

 

Lebontották a falakat, s a lovat bevitték a városba.

 

 

A görögök Szinón jelzésére visszahajóztak a trójai partokhoz, a falóban rejtőzködők pedig elözönlötték a mély álomba merült várost.

 

4. Írj tudósítást a város elfoglalásáról úgy, mintha ott lettél volna a helyszínen!

5. Mit jelentenek a következő mondatok, magyarázd meg! A mondatok lemásolása után, írd a füzetbe a magyarázatokat!

 • De a végzet megbénította a trójaiakat, és elvette józan eszüket.
 • Polüxenét csak balsorsa mentette meg a rabszolgaság gyalázatától.

6. A következő személyek közül húzd a lá azoknak a neveit, akik a faló belsejébe bebújtak.

Odüsszeusz, Thészeusz, Priamosz, Menelaosz, Thümoitész, Neoptolemosz,

Kasszandra, Antiklosz, Makhaón, Szinón, Epeiosz

7. A görög-trójai háború alatt sok szörnyűség történt. Tegyük fel, hogy tebenned a trójaiak is bíznak és az akhájok is. Hogy próbálnál békét közvetíteni köztük, milyen feltételekkel?

Írd le a füzetedbe elképzelésedet! Írj egy békeszerződést, melybe belefoglalod a két fél számára kötelező feltételeket!

8. Keresd meg a térképen Trója (más néven: Ilion) városát. Ez ma Törökországhoz tartozik, s a Dardanelláknak nevezett hosszú tengerszoros bejáratánál fekszik. (A Történelmi atlasz 2. oldalán, a Földrajzi atlasz 35. oldalán.)

Akhilleusz és Hektor párviadala

Olvasd el a történetet, majd oldd meg a feladatokat!

1. Írd le, hova tartozott a két hős!

Ki volt Akhilleusz? Ki volt Hektor?

2. Keresd meg és írd le, mi volt kettőjük ellentéte, amiért párviadalt vívtak egymás között.

3. Húzd alá a szövegben, hogy mi fokozta Akhilleusz dühét!

4. Mit ajánlott Hektor ellenfelének? Írd le mondatait!

5. Keretezd be Akhilleusz válaszát!

6. Hogyan tett ajánlatot Hektor a viadal előtt, és a viadal után Akhilleusznak?

Húzd alá a helyes választ a felsorolásban!

Viadal előtt: szomorúan, erőszakosan, magabizt osan, dühösen, nyájasan

Viadal után: bánatosan, mérgesen, kérlelve, esdekelve, követelően

7. Jellemezd Akhilleusz viselkedését! Mely tulajdonságok illenek rá? Keretezd be a felsorolásban!

Ha olyan tulajdonságot találsz, melynek értelmezését nem ismered, nézd meg az értelmező szótárban.

dühös, kérlelhetetlen, szomorú, engedékeny, gyámoltalan, bosszúálló,

haragos, megbocsátó, egyezkedő

8. Neveket sorolok föl. Kösd a megfelelő helyre!

Priamosz

Patroklosz

Epeiosz

Menelaosz

Hekabé

Makhaón

TRÓJA

AKHÁJOK

Hektor

Odüsszeusz

Szinón

Kasszandra

Neoptolemosz

Laodiké

A tanító jelölje ki a Görög regék című könyvből az . Odüsszeusz kalandjai. című epizódból az Odüsszeusz a küklopszok szigetén játszódó történetet!

Utána kaphatja meg a tanuló a feladatlapot, melyet egyedül old meg.

Odüsszeusz a küklopszok szigetén

Homérosz eposzának, az Odüsszeiának főhőse, Odüsszeusz, Ithaka királya húsz éven át b olyongott a tengeren és szigeteken, miközben csodálatos kalandokon ment keresztül. Vágyódott hazája, felesége és fia után, de azistenek megharagudtak rá, mert megvakította Poszeidonnak kedves fiát, Polüfémoszt, az egyszemű küklopszot, s nem engedték hazatérni.

1. Olvasd el a következő eposz kijelölt részletét és dolgozd fel a feladatok segítség ével!

2. Jellemezd röviden a küklopszokat! Milyen teremtmények ők? Külső tulajdonságaikat és éle tmódjukat vedd figyelembe!

3. Írd a füzetedbe a küklopsz nevét, akinek a barlangjába betévedett Odüsszeusz a társaival! Írd a neve mellé az apja nevét is!

4. Válaszolj írásban a kérdésekre!

Mi vezérelte Odüsszeusz, hogy áthajózzon a küklopszok szigetére?

Mi késztette őt arra, hogy ott maradjanak és megvárják a küklopsz hazatérését?

Hányan léptek az óriások földjére, és mit vittek a kirándulásra magukkal?

5. Döntsd el a következő állításo król hogy igazak vagy hamisak! Írj az állítások

után I vagy H betűt!

Az óriás nagy zajjal terelte haza a nyájat. . . .

A nőstényeket és a hímeket beterelte a barlangjába, hogy megfejje
a nőstényeket. . . ..

A barlang szájához egy hatalmas követ gördített. . .

6. Hogy hívjuk másként az állatok nevét?

Nőstény bárány: gödölye: hím bárány:

Az állatok körüli teendők után ivott, majd maga is megvacsorázott. . . .

7. Válaszolj írásban a kérdésre! A válaszodat írd a füzetedbe!

Mikor látta meg Polüphémosz barlangjában a jövevényeket?

8. Te vagy Odüsszeusz! Írd le hogyan kérnéd Polüphémoszt, hogy kíméljen meg téged és a társaidat!

9. Számozd be a vázlatpontokat, a történések sorrendjébe!

. .. Odüsszeusz és társai elosztották az elhajtott juhokat, s áldozatot mutattak be Zeusznak.

. .. Odüsszeusz 12 társával a küklopszok földjére hajóval keltek át.

... A küklopsz hamarosan megtalálta őket barlangjában.

. .. Odüsszeusz és társai megvakították az óriást.

. .. Az óriás társai nem értették miért ordít Polüphémosz, ha senki sem bántja.

. .. A gonosz egyszemű több görögöt felfalt.

. .. Odüsszeusz cselt eszelt ki, s kihegyezte társaival a barlangban található olajfát.

. .. A küklopsz igyekezett a barlang száját elállni, bár szörnyű kínok gyötörték.

. .. Este, mikor hazaért az óriás, Odüsszeusz részegítő borral kínálta.

. .. A barlangból úgy sikerült kijutni, hogy az állatok hasa alá kötözték magukat.

. .. A hajókhoz érve igyekeztek gyorsan eltávozni a szigetről.

10. Mi a véleményed? Érdemelt-e az óriás valamilyen kíméletet? Írd le a füzetedbe!

11. Odüsszeusz úgy mutatkozott be az óriásnak, hogy a neve Senki. Ez igen csalafinta névválasztás volt. A Senki név egy magyar közmondásban is szerepel.
Ismered-e?

SENKI ÉS VALAKI laktak egy házban.
Senki elment vadászni,
Valaki madarászni,
Ki maradt otthon?
Fejtsd meg a találós kérdést, írd le a megoldást!

12. Írd le, milyen csellel győzte le Odüsszeusz Polüphémoszt!

13. Hogyan szólt a jóslat az óriás számára? Írd le a füzetedbe!

14. Mely tulajdoságok jellemzők a küklopszra? Húzd alá!

 • gonosz, vendégszerető, nyájas, hatalmas, gúnyos, bátor, rosszindulatú, bosszúálló, mamlasz

15. Milyen tulajdonságokkal tudnád jellemezni Odüsszeuszt? Írd le!

16. Miből ismerted meg Odüsszeusz tulajdonságait? Húzd alá a megfelelő választ!

Odüsszeusz cselekedeteiből.

Odüsszeusz beszédéből.

Polüphémosz cselekedeteiből.

Odüsszeusz társainak beszédjéből.

17. A mítosz melyik szereplője emlékeztet a népmesék csodás szereplőjére? Írd le!

18. Készítsd el az egész történet vázlatát az óriások szigetére való megérkezéstől, egészen a távoz ásig!

 

Hermész, a furfangos isten

(Régen volt, hogy is volt)

A görög emberek egyik istene volt Hermész, a legtalálékonyabb, a legügyesebb és a legfurfangosabb valamennyi isten között. P.t tekintették istenüknek a tolvajok, a pásztorok, a feltalálók és a kereskedők is neki mutattak be áldozatot az utazók. Szobra ott állt a keresztutakon. P.t tartották az istenek hírnökének. Jelvénye a hírnöki pálca és az úti kalap, amelyeken szárnyakat viselt, szárnyak láthatók a saruin is. Így ábr ázolták a szobrászok és festők.

Olvasd el a megjelölt könyvből a mítoszt, majd oldd meg a feladatokat!

1. Olvasd el a következő csodálatos történetet, majd oldd meg a hozzátartozó felad atokat!

2. Írd le a füzetedbe, milyen hivatalai lettek Hermésznek!

3. Rajzold le a jelvényeit, majd írd alájuk a nevüket!

4. Sorold fel az egynapos Hermész képességei közül azokat, amelyek isteni eredetére utalnak!

5. Nevezz meg és írj le néhány olyan eseményt vagy tettet, amelyek azt bizonyítják, hogy a görögök azt hitték, isteneik emberekhez hasonlóan élnek!

6. Írd le milyen cselt eszelt ki Hermész, hogy eltűntesse az árulkodó tehénnyom okat!

Készíts rajzott is hozzá!

7. Válaszolj írásban a következő kérdésre!

Honnan tudta meg Apollón, hogy ki lopta el a teheneit?

Keresd meg a Mitológiai lexikonban a nevét, írd le hogyan nézett ki, mi volt a feladata!

8. Keretezd be Hermész és Apollón vitatkozását!

Folytasd a párbeszédet úgy, hogy folytatódjon a vita!

9. Írd le a kérdésekre a választ!

Ki tett közöttük igazságot? Mivel engesztelte ki Hermész Apollónt?

 

Prométheusz (Görög regék)

A görög mondavilág szerint a tüzet Prométheusz, az istenek rokona lopta el az égből, és ajánd ékozta az embereknek. P.t tartották az emberek legnagyobb jótevőjének. Ennek történetét, a róla szóló mítoszt olvashatod el a kijelölt könyvből.

1. Írd le a füzetedbe! Mit jelentett az emberek számára a tűz megismerése?

2. 1. Mivel büntette Zeusz az embereket, amiért elfogadták a tüzet Prométheusztól?

Húzd alá a kérdésre válaszoló mondatokat!

2. 2. Iszonyú nagy vihart küldött rájuk, melyben házaik elpusztultak, ők pedig földö nfutóvá váltak.

Cselt eszelt ki és visszavette a tüzet az emberektő l.

Olyan ajándékot küldött, melyet szeretni fognak, de az ajándék a szerencsétlenségüket is magában hordozza.

Megszűnt az emberek gondnélküli élete, az emberek megküzdöttek a betegségekkel, fára dsággal, és az öregséggel.

3. Írd le a Pandora név pontos jelentését!

4. Sok olyan szóval találkoztál az olvasás során melyek jelentését nem ismered. Nézd meg az Értelmező szótárban, vagy az Idegen kifejezések szótárában ezeket a szav akat!

agyaghombár, kérészéletű, pöröly, bögöly, zabla, jámbor

5. Milyen következményekkel járt, hogy Pandora kinyitotta a tiltott hombár fedelét?

Írd le! Ehhez az eseményhez kapcsolódik egy szólás is melyet mi magyarok is szoktunk használni. Hogyan szól ez a szólás? Kutass utána, majd írd a füzetedbe!

6. Mi maradt a hombárban? Írd le! Mit jelent ez a szó? Keresd ki az Értelmező kéz iszótárból!

7. Milyen tulajdonságokkal ruházta fel az ókori ember Prométheuszt? Miben láthatod ennek magyarázatát? Milyen érzéseket alakít ki benned a mítosz Prométheusz iránt?

A kérdésekre írd le a válaszodat néhány mondatban!

8. Zeusz, a főisten hatalmaskodik az istenek fölött is, kényekedve szerint bünteti őket.

Mely tulajdonságok illenek rá? Húzd alá azokat a szavakat, melyek jellemzőek!

zsarnok, bölcs, hálátlan, elnéző, megbocsátó, haragos, hajthatatlan, szigorú

9. Írd le néhány mondattal, hogyan állt bosszút Zeusz Prométheuszon?

10. Írd le annak a nevét, aki megmentette szenvedéseitől Prométheuszt! Milyen módon tette ezt?

11. Miért kapcsolhatta istenek nevéhez a tűz megismerését az emberi képzelet?

Válaszolj a kérdésre írásban!

12. Az ókori görög mitológia tele van olyan lényekkel, amelyek több élőlény . összevegyítéséből. keletkeztek. Ebben a részben is találkoztál néhánnyal. Ha a feladat megoldásakor ismeretlen névvel találkoznál, segítségül hívhatod a már bevált kö nyveket.

Kapcsold össze a megfelelő párokat!

Griff

Kentaur

Pán

Minotaurosz

Pegazus

Szirén

Szphinx

Triton

bikafejű férfi

szárnyas ló

asszonyfejű, madárszárnyú oroszlán

oroszlán és sas keveréke

négylábú ló, deréktől fölfelé férfitesttel

deréktől lefelé haltestű férfi

kecskelábú és kecskeszarvú férfi

asszonyfejű madár, később halfarokkal is

 

13. a) Az előző feladat teremtményei közül melyik került Keletről Görögországba és Egyiptomba is?

Melyik egyiptomi városban látható ma is a leghíresebb szoborábrázolása?

b) 1. Az egyik lény átkerült a magyar népköltészetbe is. Melyik?

2. Cégérként is sokfelé megtalálható volt hazánkban. Minek volt a cégére?

3.Keresd ki a cégér kifejezést az Értelmező szótárból!

4. Készíts a cégérekről ra jzot is!

c) Melyikük talált fel egy hangszert? Mi a zeneszerszám neve?

d) Az egyik lény a költőket szállította a költészet szent hegyére.

Hogy hívják őt, és mi a hegy neve?

A feladat megoldásában segítségként használhatod a Mitológiai szótárt. A kérdésekre a válaszodat ismét a füzetedbe írhatod.

Héraklész, a diadalmaskodó hős 12 feladat  (Régen is volt, hogy is volt)

Héraklész a görög mesevilág egyik isteni származású hőse, csodálatos tetteket vitt véghe z. Egyszer a mükénéi király szolgálatába állt, akinek a parancsára tizenkét nehéz feladatot teljesített, és ezzel a halhatatlan istenek közé emelkedett. A görögök szívesen mesélték a róla szóló történeteket, mert ezekben az ember győzedelmesk edett a természet felett.

Olvasd el a mítoszt, s oldd meg a feladatokat!

1. Miről nevezetes Heraklész? Húzd alá a rá jellemző szavakat!

isteni származású, gyenge, barátkozó, rettenetes erejű, félelmetes, gonosz,

segítőkész, csalafinta, buta, természetfölötti képességű, kitartó

2. Tetteinek sorrendje összekeveredett. Tegyél rendet, számozd meg helyesen a mondatokat!

. . .. A félelmetes kígyótestű, kilencfejű lernai szörny elpusztítása.

. . .. Az aranyagancsú szarvas élve való elfogása.

. . .. A hegyekben tanyázó oroszlán lenyúzott bőrének megszerzése.

. . .. A rettenetes krétai bikát a királyhoz vezetni.

. . .. Augeisz király hatalmas istállójának megtisztítása.

. . .. Egy vadkan legyőzése.

. . .. Az érclábú, érccsőrű madarak elpusztítása.

. . .. Az amanozok királynőjének övét vi gye el a királyhoz.

. . .. Fel kellett hoznia az alvilág három . kutyafejű, sárkánykígyó farkú őrét.

. . .. A trák király emberevő lovainak megszerzése.

. . .. Héra aranyalmáinak megszerzése.

. . .. A háromtestű óriás bíborszínű tehenei elszállítása.

3. Írd le, hogy megítélésed szerint, melyik feladat volt a legnehezebb, és miért!

4. A 12 feladat közül, számodra melyik jelentette a legmeseszerűbb megközelítést?

Írd le néhány mondatban!

5. Sorold fel, hogy kalandjai során, milyen csodálatos szereplőkkel találkozo tt még!

Írd le, milyen jótetteket vitt véghez feladatain kívül!

Írj az eposzból olyan helyszíneket, melyek ma is léteznek!

6. Sorold fel, milyen csodálatos képességű szereplőkkel találkozott feladatainak

megoldása során.

Segítették:

Hátráltatták:

7. Kik ők? Írd le néhány szóval, vagy mondattal!

Félig ember, félig ló alakú óriások:

Atlasz:

 

Elérkeztünk az utolsó kijelölt mítosz elolvasásának és feldolgozásának a végére. Remélhetőleg megnyerte tetszésedet a sok érdekes történet, új ismeretekre is te ttél szert, s van egy füzeted, mely összegezve tartalmazza az olvasott anyagot.

De még nem fejeztük be a feladatok megoldását! Játékra hívlak, s próbára szeretném tenni emlékezetedet! A következő feladatok megoldása kreativitást és ötletess éget kíván tőled .

8. Olümposzi lakónyilvántartó.

Az ókori görögök szerint az Olümposz felhőkbe vesző csúcsain lakott a tizenkét főisten. Ha lett volna lakónyilvántartás, a foglalkozás rovatban az szerepelt volna, hogy . isten. . De minek az ist ene? Később ezek az istenek hasonló munkakörrel. átkerültek a római mitológiába, természetesen más néven.

Kösd össze az istenek nevét foglalkozásukkal és latin megfelelőjével!

A feladat megoldásában nagy segítségedre lehet, Görög regék c. könyv mitológiai névmutató része.


 • Aphrodité a házi tűzhely Apolló
 • Apollón a házasság Ceres
 • Arész a bölcsesség és igazságosság Diana
 • Artemisz művészetek és világosság Junó
 • Athéné a legfőbb isten Jupiter
 • Déméter szépség és szerelem Mars
 • Héphaisztosz kereskedő k, tolvajok, szónokok Mercurius
 • Héra tűz, kovácsmesterség Minerva
 • Hermész földművelés Neptunus
 • Poszeidon a vadászat Venus
 • Hesztia a háború Vesta
 • Zeusz a tenger Vulcanus

9. Milyen történetek (mítoszok) jutnak eszedbe a szószerkezeteket olvasva?

Írd le a címüket!

Ariadné fonala . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Három aranyalma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ikaroszi . tenger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Senkise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Teknősbékából készített lant . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Egy-egy mitológiai történet . kellékeit. soroltam fel. Válogasd ketté (3 . 3 elem),

S indokolj! Most is a füzetedbe dolgozz!

Polüphémosz, barlang, Prométheusz, olajfa, Palladium, sas, Hektor, tűz

11. Kit, mit jellemezhetünk így?

egyszemű: . . . . . .   győzedelmeskedő:. . . . . . . . .

leleményes: . . . . . ..   teknősbékából készült: . . . . . . .

ezermester: . . . . . .   hatalmas erejű: . . . . . . . . . .

12. Mely mítoszokban találkozhattál az alábbi fogalmakkal? Írd le a címűket!

igézés, számkivetés, jótevő, hódítás

13. Mely mítoszokban szerepelnek az alábbi fegyverek?

biztosan célzó íj, pajzs, dárda, tüzes szilfa

14. Sorolj fel állatokat, melyek az olvasott mítoszokban szerepeltek!

15. A szótagokból 8 görög isten nevét rakhatod ki. Írd le, mely istenek nevét kaptad!

APH TÉ A RÉSZ MÉSZ USZ RA TE SZE DON RO POL A HER ZE HÉ AR I DI LON MISZ PO

16. Keresd meg a Mitológiai szótárban, hogy a következő jelvények mely istenekhez tartoznak?

hírnöki pálca és úti kalap szárnyakkal, lant, kalapács, háromágú szigony, villám, íj és nyíl, szőlőfürt

II. Fejezet

Római regék

A görög mítoszok után ismerkedjünk meg néhány római regével. A rómaiak korán megismerkedtek a görög mítoszokkal, kezdetben szájhagyomány útján, majd a görög irodalom gondos tanulmányozása során is. Ez a körülmény erősen befolyásolta a római mondák kialakulását is. Mi ndenképpen érdemes megismerkednünk néhány csodálatos történettel.

Romolus és Remus (Római regék és mondák)

1. Válaszolj a kérdésekre írásban!

Mi a város neve, ahol a mítosz játszódik?

Kik vetélkedtek a hatalomért?

2. Döntsd el a mondatokról, hogy igazak vagy hamisak!

Alba Long királya Numitor volt. . .

Almulius pályázott a királyi székre. . .

Numitor hatalmas és gazdag akart lenni. . .

Almulius később megfosztotta Numitort a királyságtól
és kiűzte Alba Longából. . . ..

3. Írd le a kérdésre a választ néhány mondatban! Miért félt a szépséges Silviától Almulius?

4. Írd le kik voltak Romolus és Remus szülei! Írd le a nevüket! Melyik volt közülük isten, melyik volt földi halandó?

5. Keresd meg a Mitológiai szótárban, mit jelent a következő kifejezés: Vesta pa pnője

6. Olvasd el Silva álmát, írd le saját szavaiddal néhány mondatban!

Találsz-e összefüggést az álombeli jelenés, s a valóságban megtörtént események között? Írd le véleményedet!

7. Kiket jelképez az álomban megjelenő két pálmafa? Válaszolj a kérdésre írá sban!

8. Keretezd be a szövegben, hogyan akart Amulius megszabadulni az anyától és gyermekeitől!

9. a) Hogyan döntöttek a szolgák? Mit tettek a gyerekekkel?

Fogalmazd meg néhány mondatban!

b) Készíts rajzot arról, ahogy a folyóba vetik a két gyereket!

c) Írd le a folyó nevét! Hogy hívják ma? Keresd meg a térképen!

d) Válaszolj a kérdésre! Miért nem hajtották végre a szolgák tökéletesen a

király parancsát?

e) Készíts te is kérdéseket társaid számára erről a mítoszról!

10. Egészítsd ki a következő mondatokat írásban!

Egy derék pásztor . . . . . . . . .. talált rájuk.

. . . . . . . és . . . . . . . . felnevelte a fiúkat.

A két ifjú . . . . . . . . és . . . . . . .. volt, társaik közül . . . . . . . . .

Különösen Romulus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11. Készíts szómagyarázatot! Használd az Értelmező kéziszótárt!

előkelő:

lator:

népgyűlés:

12. Írj összefoglalást arról, hogyan derült ki a fiúk származása, s hogyan alakult a továbbiakban a sorsuk?

13. Hogyan fejeződik be a mítosz? Hol talál kozhatunk hasonló befejezésekkel? Írd le!

Romulus és Remus várost alapít

1. Írd le! Miért alakítottak várost az ikertestvérek?

2. Egészítsd ki a mondatokat a megfelelő szavakkal, szószerkezetekkel!

A fiúk szándéka, hogy elhagyják . . . . . . . . . . . , mert már nem szorul a . . . . . . . . . . . . .

A várost ott akarták építeni ahol . . . . . . . . . . . .

Itt táplálta őket . . . . . . . . állatai is.

Egy dombon szándékoztak új várost alapítani a . . . . . . . . , ahol

. . . . . . . . .. . . . . . . . . . emelkedik.

A domb neve . . . . . . . . .. .

3. Válaszolj a kérdésekre írásban!

Hogyan dőlt el, hogy ki legyen a király az új városban?

Miben állapodtak meg? Ki lett a győztes?

4. Sorold fel, milyen istenek segítettek a városalapításban!

5. Jellemezd Romulust az eddig olvasottak szerint!

6. Melyik mondatot ki mondta? Írd az idézet után a nevét!

Nincs ok a civakodásra, testvér. . . . . . .

A király tehát kétségtelenül én leszek! . . . . . ..

Legyen gondod arra, hogy ezt a falat senki át ne merészelje lépni vagy ugrani. . . . . . . . . .

Gondoljátok, hogy ezekkel a falakkal véditek meg a mi népünket? . . .

Így ugorja át minden ellenség az én falaimat! . . . . . . ..

És most csak tűz égette árny, üres képmás vagyok. . . . . . . . . .

5. Fogalmazd meg Remus halálának történetét!

6. Húzd alá a helyes jelentést!

Romulus megalapította Lermuria ünnepét.

Lermuria ünnepe Remus emlékére alapítódott.

A Lemuria ünnepe a családfők napja.

Egy olyan ünnepről van szó, ahol a szellemekre emlékeznek.

Ezen az ünnepen az elhunyt családtagok szellemének engesztelő áldozatot muta tnak be.

 

Tarquinius Priscus

1. Válaszolj a kérdésekre írásban!

Miért épült a Circus Maximus?

Hogyan nevezték az ott tartott játékokat?

Kik támadták meg váratlanul Róma városát?

2. Írd le mit jelentenek a következők! A szövegben olvashatod jelentésüket.

lovascenturia:

auspicium:

augur:

3. Mire szolgált a madárjóslás? Húzd alá a helyes választ!

Megörökíteni Tarquinius nevét.

Attus Navius megszégyenítésére.

Kedvező jel adására, hogy a meglevő századokat bővíteni lehessen.

4. Kérd fel a madárjóst, számodra is készítsen jóslást egy cél eléréséhez!

Írd le kérésed, egyes szám első személyben legyen!

5. Milyen csodáról beszélhetünk? Fogalmazd meg néhány mondatban!

6. Hogyan jósoltak a következő madarak? Kösd össze a megfelelő párokat!

GALAMB  HARKÁLY   BAGOLY   ÖLYV   SAS   HOLLÓ

 

hanggal adnak jelet         a repülés és száma ad jelet

 

7. Állítsd sorrendbe számozással a következő mondatokat!

. ..A folyó partján szemben állt a két sereg.

. .. Tarquinius minden század létszámát megduplázta.

. .. Titokban tutajt készítettek és dorongokat tettek rájuk, amiket meggyújtottak.

. ... A folyón lévő hidat az égő tutajok felégették.

. ... A folyó rövidesen teljes szélességében égett.

. ... A szabinok megfutamodtak.

. . A rómaiak győzedelmeskedtek, a király visszatért Róma városába.

 

A szabin nők elrablása

A várost alapító latin pásztorok szövetségre léptek a szomszédos dombokon földet művelő sz abinokkal. A szövetség történetét a római mondavilág őrizte meg.

Olvasd el a mítoszt és oldd meg a hozzátartozó feladatokat!

1. Húzd alá a felsorolásban kik lehettek Róma lakosai!

pásztorok, bárki aki csak akart, az ártatlanul üldözöttek, aki úl hazát keresett,

bűnözők is jelentkezhettek, ellenségeik

2. Írd le, hogy a király hogyan szabályozta a város életét!

3. Készíts szómagyarázatot írásban a következő szavakra! Az olvasott mítosz segíségedre lesz.

tóga:

lictorok:

senatus:

patrícius:

asylum:

4. Készíts vázlatot arról, hogy Romulus milyen tervet készített a város nőkkel való

benépesítésére!

5. Válaszolj a kérdésekre írásban!

Ki volt Romulus legveszélyesebb ellensége a szabinok közül?

Ki árulta el a rómaiakat? Mi volt az indítéka?

Hogyan dőlt el a döntő ütközet?

Kik eszközölték ki a békét?

6. Írd le melyik helyszínre lehet gondolni!

Ide vetették az ikerpárt: . . . . . . .

Bölcs és igazságos királya Numitor volt: . . . . . . .

Romulus és Remus itt szándékoztak várost alapítani: . . . . . . .

Itt építették meg a Circus Maximust: . . . . . . . .

Ezt a várost foglalta el Tarquinius: . . . . . . . . . . . . .

7. Ismerkedj meg a Kr.e. 200 körül született, Rómában élő görög történetíró, POLÜBIOSZ bűvös négyzetével. Kr.e. 168-ban túszkén Rómába hurcolták a hódítók. Kb. 40 kötetnyi történelemkön yvet írt, s mellesleg megalkotta a számokkal helyettesíthető betűkód négyzetét. Minden betűhöz számpár tartozik, a függőleges számok a tízesek, a vízsz intesek pedig az egyesek (tehát pl. B=13, F=22, V=56)

Fejtsd meg a számkódokat, s mutasd be a személyeket 3-4 mondatban! Ha hiányosak az ismereteid, a Mitológiai kis szótár segíthet.

 

 

Melléklet 1/A

A görög mitológia: Istenek születése

Az istenek születése :
Kezdetben csak Khaosz, a tátongó üresség létezett. Azután megszületettGaia, a széles mellű Föld, a világmindenség megingathatatlan alapja, s önmagából hívta létre Uránoszt, az eget. Akkor már megjelent a világban minden élet ősforrása, a Szerelem, az Ég a Föld után kívánkozott, s Gaia világra hozta a százkezű eket, az egyszemű küklopszokat és a titánokat .

Kronosz volt a legfiatalabb a titánok közül, s közéjük tartozott Prométheusz és Rheia is. De Gaia hiába szülte meg gyermekeit. Uránosz bilincsbe verte az egyszemű és a százkezű óriásokat, és az Alvilág legsötétebb mélyére, a Tartaroszba taszította őket. A titánokat is sorra elrejtette. Végül is Gaia elkeseredetten fordult gyermekeihez:
- Hallgassatok rám, gyermekeim, és álljatok bosszút kegyetlen atyátokon!
Félelem fogta el a titánokat, egyik sem mert szólni csak Kronosz, a legfiatalabb vállalta, hogy eleget tesz anyja felszólításának, hiszen Uránosz hívta ki maga ellen Gaia és gyermekei haragját. Éles sarlót vett át anyjától, lesben állt, és váratlanul súlyos sebet ejtett Uránoszon. Az Égnek a tenger habjaira hulló véréből született Aphrodité, a Szerelem szépséges istennője.

Kronosznak és Rheiának három lánya született, Hesztia, Déméter és Héra, meg három fia, Hádész, Posszeidon és Zeusz. De Kronosz nem feledte el atyja, Uránosz átkát, amely kimondta, hogy őt is saját gyermeke fogja legyőzni.

Ezért gyermekeit, amint megszülettek, sorra lenyelte. Nem tudott ebbe belenyugodni Rheia. Mikor legkisebb fiát, Zeuszt világra hozta, elhatározta, hogy megmenti életét. Követ pólyált be, újszülött gyermeke helyet, azt adta át Kronosznak. Kronosz le is nyelte. Zeusz pedig elrejtette Kréta szigetén a Dikté-hegy barlangjában. Zeuszra várt a legnagyobb hatalom, ő lett az istenek és az e mberek atyja, miután felnőtt és beteljesítette az átkot, amelyet Kronoszra kimondott Uránosz.

Varázsszerrel arra kényszerítette Kronoszt, hogy visszaadja lenyelt gyermekeit. Azok sorra ki is léptek atyjuk gyomrából, de születésük rendjét megfordítva: elsőnek a bepólyált kő, utolsónak Hesztia. Ezért Hesztia . házi tűzhely istennője . a legidősebb és a legfiatalabb ist en egy személyben.

1/B

Prométheusz is Zeusz és a többi fiatal isten oldalára állt, hasznát is vette bölcs tanácsainak Zeusz . Felhozta a Tartaroszból a küklopszokat, akik akkor kovácsolták számára a villámot , Hádész számára a láthatatlanná tévő sisakot, P osszeidon számára a háromágú szigonyt. Ilyen fegyverek segítségével győzték le Zeusz és testvérei Kronoszt és a titánokat, majd felosztották maguk között a világot. Zeusznak jutott az ég, Posszeidonnak a tenger, és Hádésznak a föld mélyén az Alvilág. A titánokat pedig Zeusz letaszította a Tartaroszba, és a százkezű óriásokat rendelete az őrzésükre. Háromszáz évig szerették egymást Zeusz és Héra, az ő gyermekük volt
Árész, a háború istene. Héra hű feleség volt, s féltékenyen nézte, ha Zeusz istennőket vagy éppen halandó leányokat ajándékozott meg szerelmével. Zeusz és Démétér leánya volt Perszephoné , Hádész felesége, az Alvilág királynője.

Zeusz és Mnémoszüné leányai voltak a Múzsák, szám szerint kilencen , az ének, a zene és a tánc, a költészet és a tudományok bűvös hatalmú istennői, a költők pártfogói. A Helikon forrásai körül tanyáztak, de az Olümposzon az istenek palotáit is az ő énekük tölti be. Anya nélkül született Zeusz legkedvesebb gyermeke, Pallasz Athéné, az okos szűz, a városok védője, minden szép mesterség tudója és minden tudomány pártfogója. Apja fejéből pattant ki teljes fegyverzetben, sugárzó szé pségben. Az Olümposz valamennyi istene örült neki, csak Héra nézte őt is féltékenyen, és eltökélte, ha Zeusz nélküle hozta világra leányát, ő is fiat fog szülni apa nélkül. Így született Hephaisztosz, de olyan csúf volt, hogy maga Héra is elborzadt látásán. Hogy ne nevessék ki a többi istenek lehajította az Olümposzról. Örökké sánta maradt, de a kovácsmesterséget nagyszerűen értette; először a tenger mé lyén dolgozott, majd visszatért az Olümposzra, és az isteneknek emelt fényes ércpalotát.

A titánok gyermeke volt Létó. Engedett Zeusz csábításának, és ezzel magára vonta Héra haragját. Már szíve alatt hordta Zeusz ikermagzatát, Apollónt és Artemiszt, de megszületésükig még sokat kellett szenvednie. Ha elfáradt, nem volt egy talpalatnyi hely, ahol fejét álomra hajthatta volna, ha megszomjazott, nem volt forrás, amely megitassa, mert Héra bosszújától mindenki félt. Így jutott Délosz szigetére. Délosznak nem voltak termékeny földjei, Déloszban kövér nyájak sem legelésztek.

- Délosz, kövér sziget, akarsz-e Apollón szülőföldje lenni? Mert senki sem törődik veled, de ha befogadsz engem, rajtad fog születni Apollón, és rajtad fog állni a messzelövő isten temploma. Örült neki Délosz, hogyne akarta volna.

És Létó Déloszban várta a gyermeket. A Künthosz . hegy oldalán, pálma tövében megszületett Apollón és Artemisz. Az ikrek hamar megtanulták a messzelövő íj kezelését. Artemisz nem is törő dött egyébbel, egésznap csakaz erdőt . mezőt járta a vad után. Apollón ujjai nemcsak az íj ideg éhez, hanem a lant húrjaihoz is értettek. Az ő birodalma a messzeség, a messze jövendő, amelynek titkait az ő jóslatai tárják fel.

A görög istenek leegyszerűsített családfája

KHAOSZ


GAIA URANOSZ

(földanya) (égbolt)


KÜKLOPSZOK TITÁNOK SZÁZKEZŰEK APHRODITÉ

(egyszeműek) (szerelem és szépség)


KRONOSZ RHEIA PROMÉTEUSZHESZTIA DÉMÉTER HÉRA ZEUSZ HÁDÉSZ POSZEIDON

(házi tűzhely) (gabona) (házasság- (főisten) (alvilág) (tenger)

születés)

ÁRÉSZ LÉTÓ

(háború)


PERSZEPHONÉ ARTEMISZ APOLLÓN

(vadászat) (költészet, gyógyítás, jóslás)

 MAIA

(nimfa)

HÉPHAISZTOSZ HERMÉSZ

(kovácsmesterség) (ravaszság, tolvajlás)

 

PALLASZ ATHÉNÉ

(bölcsesség)

 

Felhasznált irodalom

 1. Trencsényi . Waldapfel Imre: Görög regék Móra F. Könyvkiadó Bp. 1967
 2. Boronkay Iván: Római regék és mondák 3. kiadás Móra F. Könyvkiadó 1962
 3. Filla István: Régen volt, hogy is volt
 4. Történelmi olvasókönyv az általános iskola 5. oszt. számára
 5. Tankönyvkiadó, Budapest
 6. Gulyás Sándor: Nyelvi barangolások feladatgyűjtemény
 7. Pest Megyei Pedagógiai Szolgáltató Intézet Bp. 1995.
 8. Zsolnai József: Nyelvi irodalmi és kommunikációs nevelés
 9. Tanítási program 4. osztály Tankönyvkiadó, Bp.1989.
 10. Esztergályos Jenő: Oktató játékok kisiskolásoknak
 11. Sylvester János Nyomda, Szombathely
 12. Magyar értelmező kéziszótár Akamédiai Kiadó, Bp. 1975.
 13. Mitológiai lexikon
 Kapcsolódások

Kapcsolódó témák

 Gyorslinkek 
 Új Pedagógiai Szemle
 Jelentés a magyar közoktatásról
 Kétszintű érettségi
 Középiskolai mutatók
Oktatáskutató és -fejlesztő Intézet
1051 Budapest, Dorottya u. 8.
Tel.: (1) 235-7200


www.oki.hu 1997–2015